8
jaar JouwWeb

Gebruiksvoorwaarden JouwWeb

De dienst "JouwWeb" wordt u via internet bij wijze van een online dienst (Software-as-a-Service) aangeboden door het bedrijf JouwWeb, een handelsnaam van TND Projects V.O.F.. Aan het gebruik van JouwWeb zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door JouwWeb te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door JouwWeb schriftelijk zijn aanvaard.

>> Zie ook onze Privacy verklaring

Artikel 1. Gebruik van de dienst

1.1 Met JouwWeb kunt u een eigen website maken en publiceren. De ter beschikking gestelde service maakt het voor de gebruikers mogelijk om het design van de website zelfstandig aan te passen en eigen inhoud te creëren.

1.2 Om JouwWeb te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, kunt u direct op uw account inloggen en de dienst gebruiken.

1.3 U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. JouwWeb mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij JouwWeb heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1 Het is verboden JouwWeb te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

2.2 Daarnaast is bij JouwWeb verboden om Materialen aan te bieden of te verspreiden die:

en verder al datgene te doen wat in strijd is met de netiquette.

2.4 Indien JouwWeb constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag JouwWeb zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.

2.5 Indien naar het oordeel van JouwWeb hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van JouwWeb of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is JouwWeb gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

2.6 JouwWeb is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.

2.7 JouwWeb kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart JouwWeb van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.

2.8 Tenzij anders overeengekomen is er geen expliciete maximum aan de hoeveelheid inhoud, opslagruimte of dataverkeer. Indien Klant excessief veel gebruikt zal JouwWeb contact opnemen met Klant om een passende oplossing te vinden.

2.9 Het is niet toegestaan om de advertenties, die door JouwWeb getoond kunnen worden op gratis websites, te verbergen of blokkeren.

2.10 De Gratis gebruiker heeft niet het recht om een extern gehost domein naar zijn JouwWeb website om te leiden resp. de JouwWeb website op een externe website te tonen (bijvoorbeeld integratie via frame of iframe).

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1 JouwWeb zal zich inspannen om kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid te realiseren. JouwWeb biedt echter geen garantie over kwaliteit of beschikbaarheid.

3.2 JouwWeb onderhoudt JouwWeb actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal JouwWeb dit uitvoeren als het gebruik van de dienst relatief laag is. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.

3.3 JouwWeb mag van tijd tot tijd de functionaliteit van JouwWeb aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist JouwWeb zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert. Het is mogelijk dat deze aanpassingen het functioneren van uw website verandert.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1 De dienst JouwWeb, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van JouwWeb. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van JouwWeb, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

4.2 Informatie die u opslaat of verwerkt via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). JouwWeb heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen.

4.3 Indien u informatie stuurt naar JouwWeb, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

4.4 JouwWeb zal geen kennis nemen van gegevens die u opslaat en/of verspreidt via JouwWeb, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of JouwWeb daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal JouwWeb zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst

5.1 Aan het gratis pakket van JouwWeb zijn geen kosten verbonden. Om deze dienst gratis aan te kunnen bieden is JouwWeb gerechtigd om advertenties van sponsors op de website van de Klant weer te geven.

5.2 Aan het afnemen van een betaald Abonnement op JouwWeb is een vergoeding per maand of per jaar verbonden. Deze vergoeding per jaar wordt steeds na afloop van deze periode verschuldigd. Bij een maandelijkse vergoeding zal het bedrag automatisch geïncasseerd worden tenzij anders overeengekomen.

5.3 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn alle door JouwWeb genoemde prijzen exclusief omzetbelasting en eventuele andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

5.4 Betaling kan worden verricht door het bedrag zelf over te maken naar de bankrekening van JouwWeb, via iDealbetaling, via PayPal, of volgens de betaalinstructies op de website.

5.5 Omdat de dienst direct geleverd wordt, en wel op uw uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden

6.1 JouwWeb zal de door Klant verschuldigde bedragen aan Klant elektronisch factureren.

6.2 De betalingstermijn van een factuur is 14 dagen na factuurdatum, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

6.3 Indien Klant na 14 dagen na de betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald, is hij automatisch in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist.

6.4 Indien Klant in verzuim is, mag de website van Klant ontoegankelijk gemaakt worden totdat de openstaande bedragen zijn voldaan.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van JouwWeb beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald voor de 6 maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.

7.2 JouwWeb is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij TND Projects meldt.

7.4 In geval van overmacht is JouwWeb nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 8. Aanvraag van domeinnaam

8.1 Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland bij .nl-domeinnamen. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. JouwWeb vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

8.2 Klant kan uitsluitend uit de bevestiging van JouwWeb, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit vanregistratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

8.3 Klant vrijwaart en houdt JouwWeb schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Klant. JouwWeb is niet aansprakelijk voor het verliezen door Klant van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van JouwWeb.

8.4 JouwWeb heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Klant aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Klant in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.

8.5 In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Klant is JouwWeb gerechtigd een domeinnaam van Klant op te zeggen.

Artikel 9. Duur en opzegging

9.1 Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst gebruikt maakt van de dienst en voor onbepaalde tijd.

9.2 Indien de overeenkomst een Abonnement op JouwWeb is, dan wordt deze automatisch met een jaar verlengd tenzij deze voortijdig Schriftelijk door één van beide partijen is opgezegd binnen de opzegtermijn van 30 dagen voor automatische verlenging.

9.3 Na beëindiging van de overeenkomst als gevolg van opzegging mag JouwWeb de functionaliteiten die beschikbaar zijn gesteld in het betaalde abonnement direct opheffen. Klant kan desgewenst wel gebruik blijven maken van de gratis diensten van JouwWeb.

Artikel 10. Wijzigingen voorwaarden

10.1 JouwWeb mag deze voorwaarden alsook de prijzen steeds met ingang van een nieuwe betaalperiode (zoals gedefinieerd in 5.1) aanpassen.

10.2 JouwWeb zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.

10.3 Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 11. Overige bepalingen

11.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met JouwWeb worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin JouwWeb gevestigd is.

11.3 De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door JouwWeb wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.

11.4 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

12.5 JouwWeb is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die JouwWeb of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

Artikel 13. Definities van gebruikte termen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

JouwWeb : handelsnaam van het bedrijf TND Projects V.O.F., gevestigd te Eindhovenen op de Torenallee 20, 5617 BC in Eindhoven ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17277205. BTW-nummer: NL822036666B01

Abonnement : de Overeenkomst waarbij één of meer der partijen zich verbindt om gedurende een zekere tijdsperiode continu of steeds opnieuw prestaties te verrichten (bijv. een contract van 12 maanden).

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie JouwWeb een Overeenkomst heeft gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die met JouwWeb daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

Diensten: de producten en/of diensten die JouwWeb aan Klant zal leverenkrachtens een Overeenkomst.

Materialen : alle werken, zoals websites en (web)applicaties, software,huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties,marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en andere voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en (al dan niet gecodeerde) bestanden of gegevensdragers waarop de Materialen zich bevinden.

Overeenkomst : iedere overeenkomst tussen JouwWeb en Klant op grond waarvan JouwWeb Diensten levert aan Klant.

Schriftelijk : naast papieren geschriften ook e-mail en communicatie per fax,mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.